Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.  
Przedmiot zamówienia
usługa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy.  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-06-06  
Data publikacji do
2018-01-01  
Numer zgłoszenia
EZP-252-10/2017  
Cpv
90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych
 

Ogłoszenie w BZP nr 93296 - 2017 z dnia 2017-06-06 r.

Morawica: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 76513-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, krajowy numer identyfikacyjny 29011000000, ul. ul. Spacerowa  5, 26026   Morawica, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 413 641 378, faks 413 641 226, e-mail zamowienia@morawica.com.pl
Adres strony internetowej (URL): www.morawica.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

EZP-252-10/2017.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w tym odpadów zakaźnych powstających w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Oddziale w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 określonych w formularzu cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) zgodnie z katalogiem odpadów o kodach 180103, 180104, 180106, 180107, 180109. W zakres usługi wchodzi: - dostarczanie opakowań tekturowych, taśmy klejącej i worków foliowych niezbędnych do gromadzenia i składowania odpadów w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego, - odbiór odpadów niebezpiecznych medycznych z miejsc składowania u Zamawiającego, - odkażanie miejsca składowania środkiem do tego przeznaczonym, - transport odpadów niebezpiecznych medycznych do miejsca ich utylizacji (unieszkodliwiania) pojazdem specjalnym, spełniającym wymogi do przewozu materiałów niebezpiecznych, - utylizacja (unieszkodliwianie) odpadów niebezpiecznych medycznych zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.) z zachowaniem zasady bliskości oraz ustawą Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.), za co Wykonawca ponosi odpowiedzialność, -wystawianie każdorazowo przy odbiorze odpadów medycznych karty przekazania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów z dnia 12 grudnia 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1973). Odpady będą odbierane przez pracowników i transportem Wykonawcy z dwóch miejsc ich czasowego magazynowania u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach tj. Dz.U. z 2016r. poz.1987 ze zm.): - Morawica, ul. Spacerowa 5 - 1 raz w tygodniu w godz. 700 - 1400. - Kielce ul. Kusocińskiego 59 - 2 razy w tygodniu (wtorek i piątek) w godz. 700 - 1400. Zamawiający wymaga, aby samochód do transportu odpadów był wyposażony w wagę. Odpady niebezpieczne medyczne o kodzie 18 01 03* będą pakowane w worki foliowe poj. 120 l koloru czerwonego i umieszczane w pudełkach kartonowych zabezpieczonych taśmą klejącą. Każdy karton będzie czytelnie oznaczony dla określenia pochodzenia odpadów. Odpady medyczne o kodach 18 01 06* i 18 01 07* będą gromadzone i odbierane w workach koloru żółtego o poj. 120 l. Odpady o kodzie 18 01 04* będą gromadzone w workach foliowych koloru innego niż czerwony i żółty (np. niebieski) o poj. 120 l. Wykonawca na czas trwania umowy zapewni worki foliowe czerwone o poj. 120 l około 1000 szt. miesięcznie, kolor żółty w ilości około 30 szt. miesięcznie, koloru innego niż czerwony i żółty (np. niebieski) około 50 szt. miesięcznie, taśmę klejącą w ilości około 60 szt. miesięcznie (rolka co najmniej 50 mb.) oraz pudełka kartonowe o wym. 325x255x407 mm lub zbliżonym w ilości około 1000 szt. miesięcznie, na utrwalacz RTG 24 pojemniki (kanistry) na wymianę o pojemności około 5 litrów szczelnie zamykane. Dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest każdorazowo sporządzony dokument przekazania odpadu. Wykonawca, który unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne potwierdza ich unieszkodliwianie przez termiczne przekształcenie, wydając dokument potwierdzający unieszkodliwianie w trzech egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych a drugi Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska właściwemu dla miejsca wytwarzania tych odpadów. Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia terenu i pomieszczenia czasowego magazynowania itp. powstałe w trakcie załadunku i transportu odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na terenie Zamawiającego, co potwierdzi podpisaniem stosownego oświadczenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 90524000-6
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT112264.20
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Konsorcjum: Lider - ECO-ABC Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7, 97 - 400 Bełchatów. Konsorcjant - Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp.z o.o., ul. Dymarek 7, 31-983 Kraków,  es@eco-abc.com.pl,  ul. Przemysłowa 7,  97-400,  Bełchatów,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 121245.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121245.34
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 121245.34
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się