Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Wykonanie drogi pożarowej do budynków w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59.  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
2.500,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-02-08  
Data publikacji do
2017-12-31  
Termin składania ofert
2017-02-24 10:45  
Numer zgłoszenia
EZP-252-2/2017  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi pożarowej do budynków w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 - Nr sprawy EZP-252-2/2017.

W części "ZAŁĄCZNIKI" kolejno zamieszczone zostały:

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 22127-2017 z dnia 08.02.2017 r.

2. SIWZ zamieszczono dnia 08.02.2017 r.

3. Dokumentacja budowlana w skład, której wchodzą niżej wymienione projekty i opracowania:

- Projekt budowlany drogi pożarowej do budynków w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 - zamieszczono 08.02.2017r.;

 - Projekt budowlany drogi pożarowej do budynków w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 -   oświetlenie uliczne - zamieszczono 08.02.2017r.;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych drogi pożarowej do budynków w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 - zamieszczono 08.02.2017r.;

- Specyfikacja techniczna - instalacje elektryczne zewnętrzne - zamieszczono 08.02.2017r.;

- Przedmiar robót drogi pożarowej do budynków w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 - zamieszczono 0802.2017r..

3. Formularz oferty - zamieszczono dnia 08.02.2017 r.

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zamieszczono dnia 08.02.2017 r. 

6. Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków - zamieszczono dnia 08.02.2017 r. 

7. Wzór umowy - zamieszczono dnia 08.02.2017 r.

8. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - zamieszczono w dniu 20.02.2017r.

9. Informacje z otwarcia ofert - zamieszczono w dniu 27.02.2017r.

10. Druk ośiadczenia o prznależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

     - zamieszczono w dniu 27.02.2017r.

11. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zamieszczono w dniu            

     21.03.2017r.

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamieszczono w dniku 29.03.2017r.

Załączniki

  BZP_22127-2017-str.pdf 104,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 461,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_1-1-proj-bud.pdf 6,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_1-2-proj-bud.pdf 4,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_1-3-proj-bud.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_2-1-proj-bud.pdf 1,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_2-2-proj-bud.pdf 945,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_3-STWiOR.pdf 605,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_4-STWiOR.pdf 1,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-1_5-przedm-robot.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-2-druk-oferty.doc 81,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-3-osw-wykl.doc 53,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-4-osw-spel-war.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-zal-5-wzor-umowy.pdf 122,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PYTANIA-ODPOWIEDZI_...0-02-2017.pdf 2,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-otwarcie...7-02-2017.pdf 829,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-oswiadcz...7-02-2017.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja-o-wyborze_str.pdf 787,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZP_53623-2017-udziel.pdf 2,21 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się