Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.  
Przedmiot zamówienia
usługa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
0,00 PLN  
Ogłaszający
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy.  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
kielecki  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
5  
Data publikacji od
2017-06-06  
Data publikacji do
2017-12-31  
Numer zgłoszenia
EZP-252-10/2017  
Cpv
90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych
 

Ogłoszenie w BZP nr 93296 - 2017 z dnia 2017-06-06 r.

Morawica: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 76513-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, krajowy numer identyfikacyjny 29011000000, ul. ul. Spacerowa  5, 26026   Morawica, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 413 641 378, faks 413 641 226, e-mail zamowienia@morawica.com.pl
Adres strony internetowej (URL): www.morawica.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

EZP-252-10/2017.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w tym odpadów zakaźnych powstających w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Oddziale w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 określonych w formularzu cenowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) zgodnie z katalogiem odpadów o kodach 180103, 180104, 180106, 180107, 180109. W zakres usługi wchodzi: - dostarczanie opakowań tekturowych, taśmy klejącej i worków foliowych niezbędnych do gromadzenia i składowania odpadów w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego, - odbiór odpadów niebezpiecznych medycznych z miejsc składowania u Zamawiającego, - odkażanie miejsca składowania środkiem do tego przeznaczonym, - transport odpadów niebezpiecznych medycznych do miejsca ich utylizacji (unieszkodliwiania) pojazdem specjalnym, spełniającym wymogi do przewozu materiałów niebezpiecznych, - utylizacja (unieszkodliwianie) odpadów niebezpiecznych medycznych zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.) z zachowaniem zasady bliskości oraz ustawą Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.), za co Wykonawca ponosi odpowiedzialność, -wystawianie każdorazowo przy odbiorze odpadów medycznych karty przekazania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów z dnia 12 grudnia 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1973). Odpady będą odbierane przez pracowników i transportem Wykonawcy z dwóch miejsc ich czasowego magazynowania u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach tj. Dz.U. z 2016r. poz.1987 ze zm.): - Morawica, ul. Spacerowa 5 - 1 raz w tygodniu w godz. 700 - 1400. - Kielce ul. Kusocińskiego 59 - 2 razy w tygodniu (wtorek i piątek) w godz. 700 - 1400. Zamawiający wymaga, aby samochód do transportu odpadów był wyposażony w wagę. Odpady niebezpieczne medyczne o kodzie 18 01 03* będą pakowane w worki foliowe poj. 120 l koloru czerwonego i umieszczane w pudełkach kartonowych zabezpieczonych taśmą klejącą. Każdy karton będzie czytelnie oznaczony dla określenia pochodzenia odpadów. Odpady medyczne o kodach 18 01 06* i 18 01 07* będą gromadzone i odbierane w workach koloru żółtego o poj. 120 l. Odpady o kodzie 18 01 04* będą gromadzone w workach foliowych koloru innego niż czerwony i żółty (np. niebieski) o poj. 120 l. Wykonawca na czas trwania umowy zapewni worki foliowe czerwone o poj. 120 l około 1000 szt. miesięcznie, kolor żółty w ilości około 30 szt. miesięcznie, koloru innego niż czerwony i żółty (np. niebieski) około 50 szt. miesięcznie, taśmę klejącą w ilości około 60 szt. miesięcznie (rolka co najmniej 50 mb.) oraz pudełka kartonowe o wym. 325x255x407 mm lub zbliżonym w ilości około 1000 szt. miesięcznie, na utrwalacz RTG 24 pojemniki (kanistry) na wymianę o pojemności około 5 litrów szczelnie zamykane. Dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest każdorazowo sporządzony dokument przekazania odpadu. Wykonawca, który unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne potwierdza ich unieszkodliwianie przez termiczne przekształcenie, wydając dokument potwierdzający unieszkodliwianie w trzech egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych a drugi Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska właściwemu dla miejsca wytwarzania tych odpadów. Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia terenu i pomieszczenia czasowego magazynowania itp. powstałe w trakcie załadunku i transportu odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na terenie Zamawiającego, co potwierdzi podpisaniem stosownego oświadczenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 90524000-6
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT112264.20
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Konsorcjum: Lider - ECO-ABC Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7, 97 - 400 Bełchatów. Konsorcjant - Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp.z o.o., ul. Dymarek 7, 31-983 Kraków,  es@eco-abc.com.pl,  ul. Przemysłowa 7,  97-400,  Bełchatów,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 121245.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121245.34
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 121245.34
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.